Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

studio zoemi

Van den Hautelei 119
2100 Deurne
E-mail: inne@studiozoemi.be
Website: studiozoemi.be

Rekeningnummer: BE35 9733 8943 5937
BTW: BE 0700.177.672

Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen studio zoemi en de klant gesloten wordt.

Studio zoemi behoudt zich het recht om eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van studio zoemi leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Studio zoemi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Aanbod

Studio zoemi organiseert creatieve workshops. De inhoud van de workshops staat beschreven op de website studiozoemi.be De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorziene begin- en einduur wordt zo goed mogelijk gerespecteerd.

Ook het aantal beschikbare plaatsen is afhankelijk per workshop. Het minimum en maximum aantal deelnemers is telkens terug te vinden in de beschrijving van de workshops.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Studio zoemi behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact, KBC/CBC, Belfius Direct Net. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

In de beschrijving van de workshops is beschreven welke materialen inbegrepen zijn in de prijs. Extra materiaal dat tijdens de workshop wordt aangekocht, wordt ter plaatse betaald volgens de geldende tarieven die door studio zoemi worden bepaald.

Studio zoemi is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

Annulatie / afgelasten

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail inne@studiozoemi.be. Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door studio zoemi.

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.
Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Indien het minimum aantal inschrijvingen, zoals terug te vinden in de beschrijving van de workshops, niet bereikt wordt, behoudt studio zoemi zich het recht om een workshop af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant of wordt in onderling overleg een nieuwe datum bepaald. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Studio zoemi behoudt zich het recht om een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

Intellectuele eigendom

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van studio zoemi is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van studio zoemi.

Klachten

Klachten met betrekking tot een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email aan inne@studiozoemi.be of aangetekend schrijven aan studio zoemi ter kennis worden gebracht. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen studio zoemi in te stellen.

Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan studio zoemi op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

In geval van schadeaanspraken naar studio zoemi dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan studio zoemi de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Copyright © studio zoemi 2024. Website gemaakt door studio zoemi.